KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Pomoc Ukrajině

11. 3. 2022

Pomoc Ukrajině

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO KOLEKTIVU?

 

1. krok – Aklimatizace v rodinném prostředí
Po příchodu je potřeba zajistit především zázemí rodiny pro každodenní život, umožnit členům rodiny být spolu, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Je třeba neopomíjet, že děti byly vystaveny traumatizujícím událostem, jejichž zpracování vyžaduje v každém případě základní pocit bezpečí a často také odbornou pomoc. Dříve než rodina začne řešit u místění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Zájem dítěte je vždy na prvním místě.

 

2. krok – Adaptace v organizovaných skupinách
V průběhu prvních měsíců je důležité děti postupně adaptovat na život v nové zemi. Pro psychickou pohodu dětí je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Důležité jsou socializační aktivity, prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě. Ukrajinské ministerstvo školství a tamní vzdělávací organizace neustále připravují pro ukrajinské děti distanční výuku dle ukrajinského vzdělávacího programu, ve kterém děti v tomto adaptačním období mohou v přiměřené míře pokračovat.
Organizované adaptační skupiny mohou být provozovány i při mateřských, základních a základních uměleckých školách, při domech dětí a mládeže a dalších školských zařízeních. Realizace těchto aktivit závisí na předmětu činnosti příslušné organizace, neboť se nejedná o činnost školy nebo školského zařízení podle školských právních předpisů. Takovéto mimoškolní aktivity je možné organizovat i pro děti, které nejsou přijaty ke vzdělávání ve škole či k poskytování školských služeb ve školském zařízení. Pořádat je mohou také kulturní a neziskové organizace, mateřská či rodinná centra, krajanská centra atd. MŠMT bude v následujících dnech zjišťovat možnosti spolupráce těchto organizací, propojení s dobrovolnickými centry, pedagogickými fakultami a vyššími odbornými školami atd.

 

3. krok – Nástup do české školy
Přijetí dítěte do mateřské či základní š koly je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Důležité je, aby se dítě do školy těšilo a nevnímalo pobyt ve škole v novém kolektivu bez jazykové znalosti jako další stresující událost. Jiná je situace dítěte, jehož kamarádi již konkrétní školu navštěvují, škola má se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zkušenost a dokáže vytvořit vstřícné prostředí. V každém případě je však nástup do školy uprostřed školního roku pro každé dítě náročný, a není nutné na přijetí do školy spěchat.

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL?
 

Vztahuje se na ukrajinské děti povinná školní docházka?
Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit školní docházku je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, a spádové školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí tohoto žáka nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy žáka nepřijmout.

 

Musí se přijatí žáci ihned vzdělávat podle českého RVP/ŠVP?
Školský zákon umožňuje z jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu (extenzivně pak i z více či ze všech předmětů); zároveň s tím škola musí určit náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování těchto předmětů (viz § 50 školského zákona). Podstatné je, aby škola tuto možnost využila v případě, že je v zájmu žáků, s ohledem na jejich aktuální potřeby, upravit obsah vzdělávání. Lze si tak například představit model, kdy skupinka ukrajinských žáků bude z důvodu adaptace uvolněna z běžné výuky svých nových kmenových tříd. Zvláštní vzdělávací aktivity budou probíhat po dobu této adaptace v této skupince namísto všech nebo namísto vybraných předmětů. To samozřejmě nevylučuje také možnost tento organizační model kombinovat a koordinovat s výukou češtiny jako druhého jazyka těchto žáků.

 

Jak určit, zda se na dítě povinná školní docházka vztahuje nebo ne, např. u 15letých žáků?
Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1.9.2006 do 31.8.2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2016.

 

Do kolika dnů po příchodu se musí děti do školy přihlásit?
Záleží na tom, jak se podaří zabezpečit jiné potřeby dítěte a rodiny (bydlení-místo pobytu, materiální a finanční zajištění atd.). Vycházíme z předpokladu, že po dobu prvních třech měsíců pobytu v ČR není nutné zahájit povinnou školní docházku.

 

Mají děti určenou spádovou školu, která má povinnost je přijmout?
Ano, spádová škola se určuje podle místa (faktického) pobytu dítěte.

 

Musí škola přijmout dítě, když má volnou kapacitu, nebo jej může odmítnout?
S ohledem na práva dítěte, jsou-li podmínky k přijetí dítěte ke školní docházce, má spádová škola žádosti vyhovět. Může se však stát, že tato škola nemá v daném školním roce vůbec podmínky dítě vzdělávat a nelze podmínky zajistit (zejména kapacitní) – v takovém případě nemůže být dítě přijato. Je však nutné, v případě zájmu o základní vzdělávání hledat cesty, jak jej umožnit. Při zápisu pro následující školní rok je spádová škola podle místa (faktického) pobytu cizince povinna jej přijmout za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

 

Podle jakého pravidla má škola děti zařazovat do ročníků?
Ředitel školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku. Obvykle je vhodnější (zvláště ve vyšších ročnících) zařadit žáka do ročníku dle věku a využít individuální přístup pro postupnou integraci žáka. Je možné na některé předměty žáka zařadit do skupiny žáků z jiného ročníku. Žák by neměl být zařazen o více než jeden ročník níže, než kam přísluší věkem.

 

Má škola v průběhu tohoto školního roku do naplnění kapacity přijímat děti dle pořadí přihlášek nebo má stanovovat nějaká kritéria?
Hlavním kritériem je spádovost. Pokud se do školy hlásí více spádových žáků, než může škola přijmout, je jediným transparentním způsobem výběru žáků losování. S ohledem na aktuální situaci lze ovšem předpokládat, že žáci budou přijímáni postupně až do naplnění kapacity, nikoli v jednom určitém termínu.


Jak rodiče přihlásí své děti k základnímu vzdělávání na ZŠ 5. května?
Stačí, aby rodiče se svými doklady a s doklady dítěte přišli k nám do školy a všechny potřebné formality vyřídí na místě s ředitelem školy.

 

Bude škola organizovat pro ukrajinské děti kurzy českého jazyka?
ZŠ 5. května bude pro ukrajinské děti ze všech škol v rámci ORP Rožnov p. R. realizovat kurzy českého jazyka v odpoledních hodinách minimálně třikrát týdně. Na tyto kurzy se žáci mohou přihlásit prostřednictvím ředitelů svých spádových škol, kteří pak kontaktují ředitele ZŠ 5. května. Termíny a dobu kurzů pak ředitelé spádových škol předají ukrajinským žákům.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

  • Deváťáci zakládali firmy

    Ve čtvrtek 19.5. a ve středu 25.5.2022 prezentovali deváťáci před svými spolužáky svoje fiktivní firmy.

  • 27.5.2022

    Vybraní páťáci prověřili svoje znalosti angličtiny v konverzační soutěži.

  • 26.5.2022

    Žáci 8.B se vydali po stopách knihtisku a v 5.B proběhla praktická část dopravní výchovy.