KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Pro rodiče

28. 8. 2019

Pro rodiče

Informace pro rodiče


Dětem je na začátku školního roku rozdána brožurka s informacemi pro rodiče. Tuto brožuru máte k dispozici i v sekci Škola - odkaz Dokumenty.


Kurz plavání

Probíhá jako základní plavecký výcvik pro žáky 3. tříd, jako zdokonalovací výcvik pro žáky 4. tříd. Uskuteční se v krytém bazénu v našem městě a povedou je instruktoři plavecké školy. Pro žáky jsou tyto dva kurzy bezplatné. Rodiče přispívají pouze na dopravu autobusem (50 Kč) od školy k bazénu a zpět.
Nabízíme i přípravné kurzy plavání pro naše žáky 1. a 2. ročníku i zdo-konalovací kurz plavání pro žáky 5. tříd. Kurzy stojí 390 Kč (+ 50 Kč doprava) a žáci jezdí v doprovodu pedagoga na bazén jednou týdně.
Kurzy se uskuteční v 1. čtvrtletí (2.A, 3.C), 2. čtvrtletí (3.B, 4.A), 3. čtvrtletí (5.A, 5.B) a ve 4. čtvrtletí (1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 4.B).
 


Lyžařský výcvik


Je určen pro žáky 7. tříd. Žáci absolvují výcvik pro sjezdové lyžování. Kurz je sedmidenní, z toho dva přípravné dny probíhají ve škole. Výcvik se uskuteční od 6. do 10. ledna 2020.


Další doplňky výuky


Podle povahy učiva mohou jednotliví vyučující zajistit vlastivědné vycházky, exkurze, besedy, výuku v Městské knihovně nebo Valašském muzeu v přírodě.


Kroužky


Žáci se mohou hlásit do zájmových kroužků. Pro jejich vedení stále hledáme zájemce i z řad rodičů. Jejich skladbu upravujeme dle zájmu dětí. Všechny kroužky jsou zpoplatněny částkou 200 Kč za pololetí (s výjemkou anngličtiny pro prvňáčky - 100 Kč).

V tomto školním roce nabízíme žákům tyto kroužky:

 • Keramický pro 1. stupeň – 200 Kč materiál za pololetí     
 • Práce se dřevem pro 2. stupeň
 • Angličtina pro prvňáčky
 • Angličtina pro druháky
 • Psaní na PC pro páťáky     
 • Sportovní hry pro 3. – 5. ročník     
 • Svět počítačových her pro 2. stupeň
   

Dále nabízíme:
•ve spolupráci se zimním stadionem hodiny bruslení
•výuku na dopravním hřišti
•návštěvy hvězdárny
•zájezdy na divadelní představení, návštěvu filmových představení
•ambulantní nápravu poruch učení, logopedickou péči
•výběrový lyžařský kurz
•výběrový vodácký kurz
•kurz keramiky pro dospělé

 

Kulturní představení


Během školního roku budeme organizovat v době vyučování návštěvy filmových a divadelních představení nebo výchovných koncertů přímo v našem městě. Nabízet budeme i zájezdy do divadel, především v Ostravě. O zájezdech i ostatních představeních budete včas informováni prostřednictvím Vašich dětí. Kromě dopoledních dětských představení mají nejstarší žáci školy možnost zúčastnit se zájezdů na večerní představení. Podmínkou je písemný souhlas rodičů. Žáci platí cenu zvýhodněného vstupného a symbolický příspěvek na dopravu autobusem, který hradíme z nadačního fondu.


Systém informování rodičů


Informace o výuce, hodnocení, prospěchu a chování žáků můžete získat na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Třídní schůzky svolávají třídní učitelé podle potřeby, s konzultacemi počítáme v termínech: 19. listopadu 2019, 14. ledna 2020 a 21. dubna 2020. Termín bude vždy potvrzen prostřednictvím žákovských knížek.

Mimo tyto termíny budeme zvát na konzultace rodiče žáků, kteří budou potřebovat naši společnou zvýšenou péči nebo dohled. Rodiče mohou po předchozí domluvě s vyučujícím navštívit vyučovací hodinu a mohou si vyžádat konzultaci s vyučujícím podle potřeby. Zvlášť závažné připomínky ze strany rodičů nebo učitelů řeší ředitel školy nebo výchovná komise.


Prevence drogových závislostí a šikany


Prevenci má ve škole na starosti paní učitelka Iva Holá. Na ni nebo na třídního učitele se můžete obracet o radu nebo konzultaci k dané problematice. Prosím, nepodceňujte ani svá podezření.

Dle metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů mezi žáky škol a v souladu se školním řádem chceme hned v zárodcích všechny případy prošetřovat a řešit. Závažnější případy budou oznámeny policejnímu orgánu, popřípadě odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ.

 

Výchovné poradenství

 

Paní učitelka Eva Nohavicová poskytne konzultace pro rodiče i žáky podle aktuální potřeby. Domluvit na určité době se s ní můžete telefonicky (571 759 782), e-mailem (nohavicova@zs5kvetna.cz) nebo prostřednictvím žáků. Můžete se na ni obracet s výchovnými nebo vzdělávacími problémy dětí i s otázkami profesní orientace žáků. Během podzimních měsíců shromáždí nabídky středních škol, které rodičům vycházejících žáků předá spolu s dalšími pokyny na společné schůzce v den konzultací 19. listopadu 2019. Aktuální informace předává žákům průběžně. V případě vašeho zájmu nebo na doporučení školy zprostředkuje návštěvu poradenského zařízení a úřadu práce.


Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování


Musí být vždy písemné. Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni škole doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Žák při návratu do školy předloží třídnímu učiteli do 2 dnů žákovskou knížku (případně nejmladší žáci zavedený deníček) s omluvou a podpisem rodičů. Škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení nemoci lékařem. Pokud k tomu přistoupíme, budou o tomto opatření jednotliví rodiče informováni.

Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. O uvolnění žáků na rekreaci lze žádat ředitele školy pouze jednou za školní rok, a to vždy písemně předem.


Hodnocení žáků


Žáci od 1. do 9. ročníku jsou klasifikováni podle klasifikačního řádu. Rodiče žáků 1. až 7. ročníku s prokázanou poruchou učení mohou písemně požádat o hodnocení slovní. Rodiče mají také právo žádat o přezkoušení žáka před komisí, pokud nesouhlasí s klasifikací v I. nebo II. pololetí. Musí tak učinit do 3 dnů po vydání vysvědčení.


Školní úrazy


Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění.

Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní žáci nebo Vy jako rodiče, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a zdravotní pojišťovně nebude nahlášen.


Péče o svěřený majetek


Školní řád obsahuje i povinnost žáků pečovat řádně o svěřené školní pomůcky, učebnice a ostatní majetek školy. Za nadměrné opotřebování učebnic, jejich záměrné poškození či ztrátu budeme požadovat přiměřenou finanční náhradu. Životnost učebnic je stanovena na 4 roky. Jejich cena se z původní nákupní ceny každým rokem o čtvrtinu snižuje (aktuální cena). Abychom předešli nedorozumění, předkládáme Vám pravidla pro náhradu za poškozené či ztracené učebnice:
◦ztráta učebnice nebo chybějící listy vedoucí k vyřazení učebnice - 100% aktuální ceny
◦velké poškození (volné, neslepené listy, polité, natržené, pokrčené, počmárané stránky) nevedoucí k vyřazení učebnice - 50% aktuální ceny
◦menší poškození (umaštěné, špinavé nebo popsané stránky) - 25% aktuální ceny

Běžné opotřebení učebnice je bez náhrady. Žáci jsou povinni si jako uživatelé učebnice během září učebnici podepsat, zkontrolovat, případně nechat vyměnit. Kvalitním obalem a šetrným zacházením lze udržet učebnice v dobrém stavu.


Nadační fond ZŠ 5. května


Předsedkyní fondu je paní Hana Kramolišová. V tomto školním roce začíná fond hospodařit s částkou 161.184 Kč. Nejvíce finančních prostředků jsme získali dary od Vás, a to částku 53.950 Kč. Také školní ples přinesl nadačnímu fondu čistý zisk ve výši 14.980 Kč. Sběrem starého papíru získal fond 16.354 Kč. Upřímně děkujeme všem dárcům.

Veškeré získané peníze slouží výhradně žákům naší školy. Hradíme jim cestovné na soutěže, olympiády, přispíváme na drobné odměny při akcích pořádaných školou, dárky pro prvňáčky, mikulášskou nadílku, na doplatky zájezdů dětí do divadla a na exkurze, knihy pro nejlepší žáky. Pořizujeme knihy do žákovské knihovny, časopisy, pomůcky pro výuku.

Chceme Vás, vážení rodiče, i v letošním roce požádat o finanční pomoc. Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své dítě. Přispět můžete na účet u GE Money Bank č. 6502106734/0600 nebo kdykoli v hotovosti osobně nebo prostřednictvím svých dětí u zástupkyně ředitele školy Hany Kramolišové, která Vám vystaví pokladní doklad. Peněžní deník a přehled o hospodaření Nadačního fondu máte k nahlédnutí v kanceláři školy.
 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • 28.8.2020

  V pátek 28.8.2020 mohou rodiče žáků 2. až 4. ročníku přihlásit své děti do školní družiny.

 • 26.8.2020

  Přihlašování žáků ke školnímu stravování proběhne od středy 26.8. do pátku 28.8.2020 od 9 do 15 hod.

 • Zakončení školního roku

  Poslední zazvonění v tomto školním roce vyprovodilo žáky vstříc dvouměsíčním prázdninám.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 26

  SRP
  26.8.2020

  Přihlašování žáků ke školnímu stravování proběhne od středy 26.8. do pátku 28.8.2020 od 9 do 15 hod.

 • 28

  SRP
  28.8.2020

  V pátek 28.8.2020 mohou rodiče žáků 2. až 4. ročníku přihlásit své děti do školní družiny.

KONTAKTUJTE NÁS