KALENDÁŘ     ·       571 759 761

Pro rodiče

31. 8. 2023

Pro rodiče

Informace pro rodiče


Dětem je na začátku školního roku rozdána brožurka s informacemi pro rodiče. Tyto informace máte k dispozici i v sekci Škola - odkaz Dokumenty.


Kurz plavání

Probíhá jako základní plavecký výcvik pro žáky 3. tříd, jako zdokonalovací výcvik pro žáky 4. tříd. Uskuteční se v krytém bazénu v našem městě a povedou je instruktoři plavecké školy. Pro žáky jsou tyto dva kurzy bezplatné. Rodiče přispívají pouze na dopravu autobusem (400 Kč) od školy k bazénu a zpět.
Nabízíme i přípravné kurzy plavání pro naše žáky 1. a 2. ročníku i zdokonalovací kurz plavání pro žáky 5. tříd. Kurzy stojí 600 Kč (+ 400 Kč doprava) a žáci jezdí v doprovodu pedagoga na bazén jednou týdně.
Kurzy se uskuteční ve 3. čtvrtletí (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B, 4.C, 5.B) a ve 4. čtvrtletí (3.A, ,3.B, 4.A, 5.A)


Lyžařský výcvik


Je určen pro žáky 7. tříd. Žáci absolvují výcvik pro sjezdové lyžování. Kurz je sedmidenní, z toho dva přípravné dny probíhají ve škole. Výcvik se uskuteční v únoru 2024.


Další doplňky výuky


Podle povahy učiva mohou jednotliví vyučující zajistit vlastivědné vycházky, exkurze, besedy, výuku v Městské knihovně nebo Valašském muzeu v přírodě.


Kroužky


Žáci se mohou hlásit do zájmových kroužků. Pro jejich vedení stále hledáme zájemce i z řad rodičů. Jejich skladbu upravujeme dle zájmu dětí. Všechny kroužky jsou zpoplatněny částkou 300 Kč za pololetí.

V tomto školním roce nabízíme žákům tyto kroužky:

 
Tanečně dramatický kroužek pro 4. – 6. ročník
Taneční hrátky pro 1. – 4. ročník (+ 100 Kč na kostýmy za pololetí)
Angličtina pro prvňáčky
Angličtina pro druháky
Sportovní hry pro 4. – 5. ročník
Kutílek pro 1. - 3. ročník
Šikovné ruce pro 4. - 6. ročník

 

Dále nabízíme:

•ve spolupráci se zimním stadionem hodiny bruslení
•výuku na dopravním hřišti
•návštěvy hvězdárny
•zájezdy na divadelní představení, návštěvu filmových představení
•ambulantní nápravu poruch učení, logopedickou péči, péči školního psychologa
•výběrový lyžařský kurz
•výběrový vodácký kurz
•kurz keramiky pro dospělé

 

Kulturní představení


Během školního roku budeme organizovat v době vyučování návštěvy filmových a divadelních představení nebo výchovných koncertů přímo v našem městě. Nabízet budeme i zájezdy do divadel, především v Ostravě. O zájezdech i ostatních představeních budete včas informováni prostřednictvím Vašich dětí. Kromě dopoledních dětských představení mají nejstarší žáci školy možnost zúčastnit se zájezdů na večerní představení. Podmínkou je písemný souhlas rodičů. Žáci platí cenu zvýhodněného vstupného a symbolický příspěvek na dopravu autobusem, který hradíme z nadačního fondu.


Systém informování rodičů


Informace o výuce, hodnocení, prospěchu a chování žáků můžete získat na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Třídní schůzky svolávají třídní učitelé podle potřeby, s konzultacemi počítáme v termínech: 21. listopadu 2023, 16. ledna 2024 a 23. dubna 2024. Termín bude vždy potvrzen prostřednictvím žákovských knížek nebo aplikace dm software (skolaonline).

Mimo tyto termíny budeme zvát na konzultace rodiče žáků, kteří budou potřebovat naši společnou zvýšenou péči nebo dohled. Rodiče mohou po předchozí domluvě s vyučujícím navštívit vyučovací hodinu a mohou si vyžádat konzultaci s vyučujícím podle potřeby. Zvlášť závažné připomínky ze strany rodičů nebo učitelů řeší ředitel školy nebo výchovná komise.


Prevence drogových závislostí a šikany


Prevenci má ve škole na starosti paní učitelka Iva Holá. Na ni nebo na třídního učitele se můžete obracet o radu nebo konzultaci k dané problematice. Prosím, nepodceňujte ani svá podezření.

Dle metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci sociálně patologických jevů mezi žáky škol a v souladu se školním řádem chceme hned v zárodcích všechny případy prošetřovat a řešit. Závažnější případy budou oznámeny policejnímu orgánu, popřípadě odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ.

 

Výchovné poradenství

 

Paní učitelka Eva Nohavicová poskytne konzultace pro rodiče i žáky podle aktuální potřeby. Domluvit na určité době se s ní můžete telefonicky (571 759 782), e-mailem (nohavicova@zs5kvetna.cz) nebo prostřednictvím žáků. Můžete se na ni obracet s výchovnými nebo vzdělávacími problémy dětí i s otázkami profesní orientace žáků. Během podzimních měsíců shromáždí nabídky středních škol, které rodičům vycházejících žáků předá spolu s dalšími pokyny na společné schůzce v den konzultací 22. listopadu 2022. Aktuální informace předává žákům průběžně. V případě vašeho zájmu nebo na doporučení školy zprostředkuje návštěvu poradenského zařízení a úřadu práce.


Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování


Musí být vždy písemné. Jestliže je žák nemocen, jsou rodiče povinni škole doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Žák při návratu do školy předloží třídnímu učiteli do 2 dnů žákovskou knížku (případně nejmladší žáci zavedený deníček1. - 3. ročník) s omluvou a podpisem rodičů nebo rodiče pošlou třídnímu učiteli omluvenku prostřednictvím dm software (4. - 9. ročník). 

Při předem známé nepřítomnosti rodiče písemně žádají o uvolnění žáka z vyučování. Jednu vyučovací hodinu omlouvá vyučující, 1 až 2 dny nepřítomnosti třídní učitel, více dnů ředitel školy. O uvolnění žáků na rekreaci lze žádat ředitele školy, a to vždy písemně předem.


Hodnocení žáků


Žáci od 1. do 9. ročníku jsou klasifikováni podle klasifikačního řádu. Rodiče žáků 1. až 7. ročníku s prokázanou poruchou učení mohou písemně požádat o hodnocení slovní. Rodiče mají také právo žádat o přezkoušení žáka před komisí, pokud nesouhlasí s klasifikací v I. nebo II. pololetí. Musí tak učinit do 3 dnů po vydání vysvědčení.


Školní úrazy


Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění.

Žáci jsou poučeni, že pokud ve škole utrpí úraz, musí to neprodleně ohlásit. Pokud tak neučiní žáci nebo Vy jako rodiče, nemůžeme úraz klasifikovat jako školní a zdravotní pojišťovně nebude nahlášen.

Mobilní telefony


Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony v době vyučování a ve školní jídelně.


Péče o svěřený majetek


Školní řád obsahuje i povinnost žáků pečovat řádně o svěřené školní pomůcky, učebnice a ostatní majetek školy. Za nadměrné opotřebování učebnic, jejich záměrné poškození či ztrátu budeme požadovat přiměřenou finanční náhradu. Životnost učebnic je stanovena na 4 roky. Jejich cena se z původní nákupní ceny každým rokem o čtvrtinu snižuje (aktuální cena). Abychom předešli nedorozumění, předkládáme Vám pravidla pro náhradu za poškozené či ztracené učebnice:
◦ztráta učebnice nebo chybějící listy vedoucí k vyřazení učebnice - 100% aktuální ceny
◦velké poškození (volné, neslepené listy, polité, natržené, pokrčené, počmárané stránky) nevedoucí k vyřazení učebnice - 50% aktuální ceny
◦menší poškození (umaštěné, špinavé nebo popsané stránky) - 25% aktuální ceny

Běžné opotřebení učebnice je bez náhrady. Žáci jsou povinni si jako uživatelé učebnice během září učebnici podepsat, zkontrolovat, případně nechat vyměnit. Kvalitním obalem a šetrným zacházením lze udržet učebnice v dobrém stavu.


Nadační fond ZŠ 5. května


Předsedkyní fondu je paní Hana Kramolišová. Věříme, že i nadále zachováte naší škole svoji přízeň a podpoříte náš nadační fond.

Veškeré získané peníze slouží výhradně žákům naší školy. Hradíme jim cestovné na soutěže, olympiády, přispíváme na drobné odměny při akcích pořádaných školou, dárky pro prvňáčky, mikulášskou nadílku, na doplatky zájezdů dětí do divadla a na exkurze, knihy pro nejlepší žáky. Pořizujeme knihy do žákovské knihovny, časopisy, pomůcky pro výuku.

Chceme Vás, vážení rodiče, i v letošním roce požádat o finanční pomoc. Můžete přispívat i na konkrétní akce či potřeby té třídy, v níž máte své dítě. Přispět můžete na účet u GE Money Bank č. 6502106734/0600 nebo kdykoli v hotovosti osobně nebo prostřednictvím svých dětí u zástupkyně ředitele školy Hany Kramolišové, která Vám vystaví pokladní doklad. Peněžní deník a přehled o hospodaření Nadačního fondu máte k nahlédnutí v kanceláři školy.
 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

 • 30.5.2024

  Žáky 4.A čeká ve čtvrtek projektový den a třída 9.b navštíví rožnovskou knihovnu.

 • 29.5.2024

  Ve středu si žáci 7.B užijí v areálu školy sportovní odpoledne.

 • Indiánský den ve 3.A a 3.B

  Žáci obou třetích tříd v pátek 24.5.2024 prožili indiánský projektový den.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI

 • 30

  KVĚ
  30.5.2024

  Žáky 4.A čeká ve čtvrtek projektový den a třída 9.b navštíví rožnovskou knihovnu.